Mental hälsa

Det är viktigt att söka hjälp. Ju tidigare du söker hjälp, desto bättre är det.

Mental hälsa

Någon gång i livet drabbas de flesta människor av mental ohälsa. För en del kan det komma hastigt och för andra smyger det sig på under längre tid.

Vid en akut händelse kanske livet förändras från en sekund till en annan. Men om man har utsatts för långvarig stress är man ibland omedveten om sitt själsliga tillstånd. Personer i ens omgivning är ofta de som först lägger märke till att man mår dåligt. Det är viktigt att söka hjälp. Ju tidigare du söker hjälp, desto bättre är det.

Här följer några exempel på vanliga diagnoser som kan uppträda i samband med stora livsförändringar, olyckor, sjukdom, kronisk smärta och sorg.

Ångest

Ångest och rädsla är en naturlig reaktion vid hotande fara. Ångest, liksom smärta, har en viktig funktion för vår överlevnad.

Rädsla och ångest gör så att beredskapen i kroppen höjs. Det är en alarmreaktion som sker automatiskt, eftersom det är vårt autonoma nervsystem som styr reaktionen. Vi kan inte viljemässigt göra något åt det.

Svåra stressituationer i livet, såsom olyckor, separationer, sjukdomar och andra livshotande situationer, kan orsaka ångest. Har man varit med om traumatiska händelser tidigare i livet kan liknande situationer i nuet orsaka ångest.

Symtom på ångest är:

 • hjärtklappning
 • illamående
 • yrsel
 • svettning
 • andnöd
 • ängslan och oro
 • muntorrhet
 • klump i halsen
 • domningar
 • stickningar
 • spända muskler.

Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom är konsekvensen av lång och svår stress, som kan vara både fysisk och mental. När det blir en obalans mellan stressen och möjligheten till återhämtning tar kroppen till slut skada.

Symtom på utmattning kan vara brist på energi, sömnstörningar samt koncentrations- och minnessvårigheter. Utmattningen påverkar personen fysiskt samt känslo- och tankemässigt. För att undvika detta är det viktigt att ta kroppens tidiga signaler på allvar.

Viktiga varningssignaler är:

 • sömnstörningar – ofta trött och utan energi, känner sig inte utvilad efter nattsömn
 • påverkan på koncentration och minne – svårt att koncentrera sig och dåligt minne
 • nedstämdhet – lätt att fastna i negativa tankar
 • humörsvängningar – lättirriterad, får känsloutbrott, ilska, sorgsenhet
 • upplever krav och tidspress – svårt att få tiden att räcka, hinner inte träffa släkt och vänner
 • matsmältningsproblem
 • spänd och ont i kroppen
 • hudutslag
 • dålig återhämtning – fortfarande trött trots vila.

Depression

Depression är en vanlig folksjukdom. Den kan orsakas av en chock, sjukdom och stress.

Symtom på depression är:

 • nedstämdhet
 • likgiltighet
 • ångest
 • minskad aptit, viktminskning
 • tröstätande och viktuppgång
 • sömnsvårigheter.

PTSD – posttraumatiskt stressyndrom

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, uppkommer efter ett kraftigt trauma såsom krig, naturkatastrofer, dödshot, svåra sjukdomar, skador eller svåra förluster. Även de som möter eller arbetar med personer med svåra trauman kan drabbas.

Symtomen är stark ångest och hög stressnivå. Det uppkommer några veckor efter händelsen, men kan också uppträda senare.

Personer som lider av PTSD kan isolera sig, bli aggressiva, deprimerade, få sömnsvårigheter, ångest, bli känslomässigt avskärmade med mera. Ofta söker de vård för problem som är ett resultat av PTSD. Det kan vara problem med magen, huvudvärk eller depression.

De framträdande symtomen på PTSD är:

 • överdriven vaksamhet
 • undvikande beteende – ovilja att prata om traumat eller något som relaterat till det
 • återupplevande av traumat – ofta som påträngande minnen, så kallade flash-backs och/eller i drömmar

Bra länkar med information och hjälp

Transkulturellt centrum
Transkulturellt centrum har tagit fram en film där en person, som drabbats av mental ohälsa och fått hjälp, berättar om sin upplevelse. Filmen finns på svenska, somali, dari, arabiska och tigrinja. 
https://www.transkulturelltcentrum.se/kunskapsstod/film-stod-i-patientmotet

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges regioner. På Vårdguiden kan du läsa om hälsa och sjukdomar och var och hur du kan hitta vård. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt.

På Vårdguiden kan du läsa mer om psykiska sjukdomar och besvär såsom ångest och depression. Du får veta vilka behandlingar som finns och får råd om var du kan söka hjälp. Information finns på flera språk.
https://www.1177.se /sjukdomar&besvär/psykiska-sjukdomar-och-besvär.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, är en medlemsorganisation där människor med erfarenhet av psykisk ohälsa och deras anhöriga arbetar tillsammans för att värna sina rättigheter i samhället. Målet är att människor med psykisk ohälsa ska kunna leva sina liv på samma villkor som alla andra. RSMH är religiöst och partipolitiskt obundet. Information finns på många olika språk.
https://rsmh.se/om-rsmh/

Mind – för psykisk hälsa

Mind är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. De jobbar för att vara en röst i samhällsdebatten och samtidigt täppa till luckorna i det sociala trygghetssystemet. Mind vill ge människor kraft att leva. Ingen ska ensam behöva möta ångest, depression och tankar på att ta sitt liv. Endast på svenska.
https://mind.se/fakta/diagnoser

Hjärnfonden

Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse (utan statligt stöd), som informerar om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Stiftelsen finansierar forskning med målet att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan. Endast på svenska.
https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/