Stöd och rättigheter 

Läs mer på migrationsverket.se

Rätt till tolk 

Du har rätt till tolk vid alla kontakter med myndigheter och vården, antingen på plats, via videolänk eller telefon. Är du kvinna och vill ha en kvinnlig tolk kan du be om det.

Alla tolkar har tystnadsplikt, vilket betyder att de efter ett samtal inte får berätta för någon annan vad du har sagt. För att du ska känna dig trygg ska tolken vara helt neutral i etniska, religiösa, politiska och andra frågor, det vill säga inte stå på någons sida. Har du svårt att förstå tolken eller inte riktigt litar på personen har du rätt att be om att få byta tolk.

LMA-kort

När du söker asyl får du ett id-kort som kallas LMA-kort. LMA står för Lagen om Mottagande av Asylsökande. Det är viktigt att du alltid har detta kort med dig, eftersom det bland annat ger dig rätten till sjukvård.  Läs mer om LMA-kort

Hälsoundersökning 

När du har ansökt om asyl kommer du att få en kallelse till en gratis hälsoundersökning i den region där du bor. Du rekommenderas att göra hälsoundersökningen som är till för dig och din trygghet. Den är helt frivillig, men om du har en rörelsenedsättning eller haft till exempel polio är den nödvändig för att du ska få rätt hjälp och stöd. Undersökningen görs för att upptäcka eventuell ohälsa och behov av smittskyddsåtgärder och för att informera dig om dina möjligheter till hälso- och sjukvård samt tandvård.

Sjukvården ordnar också en tolk vid behov. Visa ditt LMA-kort eller ditt kvitto på mottagen ansökan om asyl, om du har ett sådant.

Även om du är en längre tid i Sverige utan tillstånd kan du göra en hälsoundersökning om du kontaktar sjukvården.

Länk till Hälso- och sjuk­vård för asyl­sö­kande samt 1177 vårdguiden

Rätt till vård

Om du har ett LMA-kort har du rätt till viss sjukvård. Läs mer på: Hälso- och sjukvård för asylsökande – Migrationsverket
Du har alltid rätt till vård som inte kan vänta, exempelvis tillstånd som kan bli livshotande eller få andra allvarliga följder om du inte får behandling snabbt. Vad som är vård som inte kan vänta bestäms av ansvarig läkare, sjuksköterska eller annan sjukvårdspersonal.

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som inte har en socialförsäkring i Sverige. Du behöver betala en patientavgift för den vård du söker. Så fungerar vården om du kommer från ett annat land

Sjukvårdens och socialvårdens sekretesslagar (tystnadsplikt) omfattar alla, oavsett om man har uppehållstillstånd eller inte. 

Boende

Om du behöver en handikapp-anpassad lägenhet ska du tala om det för Migrationsverket. Kostnaden för boendet beror på var du är bosatt under asyltiden. På en mottagningsenhet (anläggningsboende, ABO) bor du kostnadsfritt. Det kan betyda att du får bo i en lägenhet i ett vanligt bostadsområde eller att du delar en sådan lägenhet med andra asylsökande.

Om du väljer att ordna ditt boende själv får du också själv betala hyran. Du kan flytta tillbaka till ett av Migrationsverkets boenden under asyltiden, om du märker att det blir svårt att bo själv. För din trygghet och säkerhet behöver du hålla Migrationsverket uppdaterad om din adress.

 

 

Dagersättning 

Om du inte har egna pengar och inte kan försörja dig själv får du en dagersättning så länge ditt asylärende pågår. Ersättningen är låg och enbart avsedd att räcka till de viktigaste dagligvarorna.

Dagersättningen kan minskas, eller helt tas bort, om du börjar arbeta eller om du ”försvårar” din utredning genom att till exempel gömma dig undan utvisning, att inte hjälpa till att få fram bevis på din identitet eller att på andra sätt inte medverka.

Offentligt biträde

För att hjälpa dig med din asylansökan kan du tilldelas ett offentligt biträde, alltså en jurist (oftast en advokat), som talar för dig inför Migrationsverket. Den personen hjälper dig kostnadsfritt. Här kan frivilligorganisationer ge dig mer information om erfarna biträden.

De offentliga biträdena har ingen koppling till Migrationsverket.

Läs mer på Migrationsverket samt Flyktingsgruppernas riksråd FARR

Migrationsdomstolen

Om du får avslag på din ansökan om asyl och uppehållstillstånd eller har andra liknande beslut, kan du överklaga till migrationsdomstolen. Överklagan ska skickas till Migrationsverket. Du kan få hjälp av ett offentligt biträde med din överklagan.

Språkundervisning

Språket är en mycket viktig del för att kunna klara sig i samhället och för att komma ut i arbetslivet. Medan du väntar på ett beslut kan du få tillgång till TIA (Tidiga Insatser för Asylsökande) på olika studieförbund. Där har du möjlighet att lära dig svenska. Du får då även kunskap om det svenska samhället, om hälsa och om arbetslivet. Här träffar du också andra som kan dela sina erfarenheter med dig.

Du som får uppehållstillstånd kan fortsätta på SFI (svenska för invandrare).