Kategorier
Information Information om RG معلومات

Information om projektet

Information om projektet

Vill du veta mer? Kontakta oss

Projektet RG Integration

Projektet genomförs av den ideella föreningen RG Aktiv Rehabilitering i samarbete med Migrationsverket och är finansierat av Allmänna Arvsfonden. Projektet avslutas den 31 december 2022.

Allt arbete i projektet är religiöst och politiskt obundet.

Projektet syftade till att ge migranter med ryggmärgsskada eller liknande förutsättningar

  • Ökad fysisk förmåga.
  • Mer kunskap kring sin livssituation och sina förutsättningar.
  • Förståelse för vilka möjligheter de besitter att leva ett aktivt och självständigt liv.
  • Bättre möjlighet till integrering och delaktighet i det svenska samhället. 

Projektet vände sig även till anhöriga, civilsamhället, offentlig sektor och myndigheter som kommer i kontakt med migranter med rörelsenedsättning.

För att uppnå syftet
jobbade vi med

  • Workshops och kurser i Aktiv Rehabilitering.
  • Höja kunskapsnivån, genom föreläsningar och workshops, hos migranter, anhöriga och personer som via sitt yrke kommer i kontakt med migranter.
  • Regelbunden kontakt och uppföljning med migranter som deltar i projektet.
  • Anpassningar av RG:s ordinarie verksamhet till inkludering av projektets målgrupp.
  • Sociala forum online där utbyte av erfarenhet kan ske mellan migranter och svenskar med ryggmärgsskador, där migranter kan få råd och tips om sin situation.